Gietasfalt als afdichting van betonnen brugdekken

Inleiding Opbouw Voorbereidende werken Eigenschappen Voordelen

1. Inleiding

Het omvangrijke wegennet, dat in België werd aangelegd sedert de jaren ’60, dient regelmatig te worden onderhouden teneinde het verkeer, onmisbaar in onze moderne economie (gesteund op een hoge mate van mobiliteit voor personen en goederen) zo continu mogelijk te laten verlopen.

Ook de bruggen, die onvermijdelijk deel uitmaken van dit wegennet, hebben geen onbeperkte levensduur en dienen dringend te worden gecontroleerd en hersteld indien nodig.

Een belangrijk onderdeel van een brugdekbekleding bestaat in het afdichtingscomplex. Dit beschermt immers de structuur tegen indringend water en dooizouten.

Het is duidelijk dat het afdichtingscomplex optimaal dient te functioneren, vermits de herstelling ervan een omslachtige en diepgaande ingreep inhoudt met veelal belangrijke verkeershinder als onvermijdelijk gevolg.

Naar top
2. Opbouw.
De type bestekken schreven in de 60-jaren quasi exclusief een afdichting voor bestaande uit :
    - een gietasfaltmastiek
      aangebracht in 2 lagen (totale dikte : 15 mm) op een scheidingslaag
      in ruw glasvlies, dus losliggend.
    - een beschermlaag in gietasfalt in 1 laag van 30 mm dikte

Veruit het grootste deel van de destijds gebouwde bruggen werd met een dergelijke opbouw afgedicht.

Sedert een 20-tal jaren werd stilaan overgeschakeld naar de afdichtingssystemen, die hechtend aan de ondergrond worden aangebracht.

Om een aantal redenen (technische, economische, …) wordt meestal geopteerd voor de volgende opbouw :
    - een kleeflaag
    - een bitumineus membraan (dikte : 4 mm)
    - een beschermlaag in gietasfalt (dikte : 30 mm)

In sommige gevallen bestaat de afdichtingslaag uit een vloeibaar hars (dikte : ca. 3 mm), dat eveneens volledig hechtend wordt aangebracht. De beschermlaag wordt principieel in gietasfalt uitgevoerd (dikte : 30 mm).

De huidige type bestekken (nl. SB 250 voor Vlaanderen, Qualiroutes in Wallonië en TB 2011 voor het Brusselse Gewest) voorzien deze 3 types afdichtingen :
    a) gietasfalt
    b) bitumineuze membranen
    c) vloeibare harsen telkens voorzien van een beschermlaag in gietasfalt.

Naar top
3. Voorbereidende werken.
Het hoeft geen verbazing dat de voorbereiding van de ondergrond van extreem belang is voor de kwaliteit van de afdichting.

Teneinde een goed eindresultaat te garanderen, dient het betonnen brugdek aan een aantal eisen te beantwoorden m.b.t.
    - effenheid
    - vlakheid
    - oppervlaktesterkte
    - textuur
    - vochtgehalte beton
    - …

Deze voorschriften zijn vervat in de type bestekken SB250, Qualiroutes en TB 2011.

Indien men er kan van uitgaan dat voor een nieuw te bouwen brug alles in het werk kan worden gesteld om aan deze eisen te voldoen, hetgeen bij renovatie en herstelling van bestaande bruggen niet steeds het geval is.

Meestal is er aan 1 of meerdere criteria niet voldaan en dienen er voorbereidende behandelingen en bewerkingen aan het bestaande beton te worden uitgevoerd.

Er wordt steeds aangeraden om de volgende werkzaamheden te voorzien :
    - kogelstralen :
      teneinde de cementhuid alsook een eventuele curing-compound te verwijderen
    - impregneren :
      aanbrengen van een 2-componenten epoxyhars teneinde blaasvorming te voorkomen
    - egalisatielaag :
      teneinde het draagvlak geschikt te maken voor het aanbrengen van het afdichtingsmembraan

Al deze bewerkingen zijn uitvoerig beschreven in het standaardwerk : “Handleiding van het ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud van bedekkingen op betonnen brugdekken” (ref. OCW A83/12)”

Naar top
4. Eigenschappen.

Het meest toegepaste 2-lagig afdichtingscomplex :
    - afdichtingslaag
      bitumineus membraan (4 mm) volledig hechtend aangebracht d.m.v. vlamlassen
    - beschermlaag
      een laag gietasfalt (30 mm) vormt tegelijk de 2de dichtingslaag en ook de mechanische bescherming
      van het membraan biedt de optimale oplossing voor de belastingen waaraan een brugdek is
      blootgesteld.

Omdat beide lagen tegenwoordig ook machinaal kunnen worden aangebracht, wordt de uitvoeringstermijn tot een minimum beperkt (hetgeen bij de huidige verkeerssituatie van groot belang is!).

Op grond van de aangetoonde lange levensduur voor dit afdichtingscomplex, is algemeen (ook internationaal!) aanvaard dat dit de meest economische opbouw is.

Studies in het buitenland hebben aangetoond dat de zgn. “Life Cycle Cost” van de gietasfaltoplossing veel gunstiger is dan voor alle andere systemen.

Dit alles neemt niet weg dat, in sommige gevallen, toch nog wordt teruggegrepen naar de vroeger toegepaste losliggende afdichtingslaag in gietasfaltmastiek.

Naar top
5. Voordelen.

De vooropgestelde opbouw biedt hoofdzakelijk de volgende voordelen :
    - 2-lagig (= zekerheid!)
    - berijdbaar (werfverkeer)
    - hechtend aan de ondergrond
    - perfect onderling compatibel
    - volstrekt compatibel met de bovenliggende bitumineuze verhardingen
    - geringe dikte (ca. 35 mm)
    - gering eigengewicht (ca. 80 kg/m²)
    - snelle plaatsing (vooral bij machinaal aanbrengen)
    - snelle ingebruikname (direct na afkoeling)
    - lange levensduur
    - miljoenen m² referenties
    - ATG technische goedkeuring

Naar top
Copyright : OBAC-BGO 2014