Toepassingen
Parkeerdaken
1. Inleiding
Doordat de beschikbare ruimten in de steden steeds kleiner worden, en aangezien de mensen steeds mobieler worden, dient de ruimte optimaal te worden benut om parkeren toe te laten.

Het benutten van de beschikbare oppervlakte op platte daken, is een voor de hand liggende oplossing voor dit probleem.

Mits de structuur van het gebouw aan te passen (oprit, stabiliteit, hellingen, …) kan een parkeerdak worden gerealiseerd door het aanbrengen van een berijdbare afdichting.

Het is duidelijk dat het in dit geval gaat over complexe constructies, waarbij men beroep moet doen op competenties uit 2 totaal verschillende domeinen, nl. afdichting van gebouwen en wegenbouw.

Hiervoor is gietasfalt uitermate geschikt, vermits dit materiaal reeds sedert vele tientallen jaren in deze 2 gebieden op grote schaal wordt toegepast, niet alleen in ons land maar ook in praktisch alle Europese landen.

2. Opbouw
Vertrekkend van het basisprincipe dat elke echte afdichting uit minimum 2 lagen dient te bestaan, zijn een aantal oplossingen op punt gesteld m.b.t. de opbouw van een berijdbare afdichting, waarbij gietasfalt een belangrijke rol speelt.

2.1. Opbouw A
a) bitumineuze kleeflaag (ca. 250 gr/m²)
b) bitumineus membraan (min. 4 mm)
c) beschermlaag in gietasfalt (25 mm)
d) rijlaag in gietasfalt (25 mm).
(totaal gewicht : ca. 130 kg/m²)

2.2. Opbouw B
a) bitumineuze kleeflaag (ca. 250 gr/m²)
b) 1ste afdichtingslaag in gietasfaltmastiek (8 à 10 mm)
c) 2de afdichtingslaag in bitumineus membraan (min. 4 mm)
d) rijlaag in gietasfalt (30 mm).
(totaal gewicht : ca. 100 kg/m²)

2.3. Opbouw C
a) bitumineuze kleeflaag (ca. 250 gr/m²)
b) 1ste laag bitumineus membraan (min. 3 mm)
c) 2de laag bitumineus membraan (min. 4 mm)
d) rijlaag in gietasfalt (30 mm)
(totaal gewicht : ca. 85 kg/m²)

Er wordt van uitgegaan dat het afdichtingscomplex steeds volledig hechtend aan de ondergrond wordt aangebracht.

Tegelijk dient ook een absolute hechting tussen de lagen onderling te worden gerealiseerd.

Daarbij is de materiaalkeuze zeer belangrijk, omdat niet alle bitumineuze membranen compatibel zijn met gietasfalt (vooral : temperatuur !)

Vooral in geval van renovatie van bestaande daken, dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de ondergrond. Daarbij biedt opbouw B een aantal voordelen, vermits met gietasfaltmastiek eventuele oneffenheden kunnen worden uitgevlakt, maar tegelijk dienst kan doen als voorlopige afdichting in afwachting van de verdere afwerking.

De rijlaag in gietasfalt kan op een aantal verschillende manieren worden afgewerkt : begrinding, coating, harsen, …

De rijlaag in gietasfalt kan worden gekleurd in de massa mits het gebruik van een synthetisch pigmenteerbaar bindmiddel en pigmenten.

Wat betreft de opbouw voor de toegangshellingen (max 12 %), blijkt alleen de opbouw A in aanmerking te komen.

De detailafwerkingen (opstanden, waterafvoeren, voegen,…) dienen geval per geval bestudeerd te worden.
3. Voorbereidende werken
De betonnen ondergrond, waarop een berijdbaar afdichtingscomplex wordt aangebracht, dient aan een aantal eisen te voldoen m.b.t. :

- effenheid
- vlakheid
- oppervlaktesterkte
- textuur
- vochtgehalte
- hellingen
- ...

De staat van de ondergrond is uitermate belangrijk, teneinde het gewenste resultaat (afdichting + berijdbaarheid ) te kunnen waarborgen.

Er dient rekening gehouden te worden met enkele noodzakelijke voorbereidende werken alvorens de dichtingslagen te kunnen aanbrengen :

a. kogelstralen: teneinde de cementhuid alsook een eventuele curing-compoundlaag te verwijderen
b. impregneren: aanbrengen van een 2-componenten hars teneinde blaasvorming te vermijden
c. egalisatielaag: teneinde de oneffenheden uit te vlakken en het draagvlak geschikt te maken voor het aanbrengen van een bitumenmembraan

Vooral deze laatste bewerking lijkt noodzakelijk te zijn in geval van renovatie van een bestaand parkeerdak, waarbij het beton (na uitbraak van de bestaande bekleding) in de meeste gevallen niet geschikt is om rechtstreeks op te werken.
4. Onderhoud
Buiten de normale onderhoudswerkzaamheden (verwijderen van vuil, stof, afval, …) behoeft een gietasfaltbekleding geen speciale behandeling.

Gietasfalt laat geen stofdeeltjes vrij onder normaal gebruik.

Het reinigen van een gietasfaltverharding kan met de gangbare middelen gebeuren : borstelen, schuren, spoelen, reinigen met detergenten, … waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van industriële hogedrukreinigers (die geen nadelige werking hebben op gietasfalt).

5. Voordelen
In vergelijking met andere materialen, biedt gietasfalt ontegensprekelijk een aantal voordelen, die hebben geleid tot de huidige marktsituatie, nl. dat de oplossingen (waarbij gebruik gemaakt wordt van een bitumineus membraan + gietasfalt) in het merendeel van de gevallen door de Bouwheer worden verkozen.

De volgende kenmerken spelen bij de keuze blijkbaar een grote rol :
- optimale verhouding prijs/kwaliteit
- geringe dikte = gering eigengewicht
- onmiddellijk berijdbaar na afkoeling
- manuele plaatsing
- poriënvrij
- comfortabel rijgedrag
- gering onderhoud
- natuurlijke grondstoffen
- 100 % recycleerbaar
- diverse afwerkingsmogelijkheden van het oppervlak

6. Besluit
Bij de keuze van een berijdbare afdichting op een parkeerdak, dient men rekening te houden met de specifieke kenmerken van de in aanmerking komende materialen.

De ervaring toont aan dat gietasfalt onmiskenbaar aan een groot aantal keuzecriteria voldoet, waardoor het op grote schaal in België (en ook in praktisch alle andere Europese landen!) wordt toegepast.

Men kan in dit geval dan ook spreken van een duurzame en economische verantwoorde oplossing voor de afdichting en bekleding van een parkeerdak.


© 2020 OBAC-BGO
OBAC-BGO
Tony Dejonghe
Tanghoflaan 13
2550 Kontich
Tel. +32 475242914
obac-bgo@telenet.be
Close
Heb je een specifieke vraag? Stel ze hier.
E-mail
Naam
Uw vraag
Ik accepteer de privacy voorwaarden.